Ansökan

Alla ideella organisationer som är verksamma i Västerås och som jobbar med social hållbarhet kan ansöka om medel är välkomna in med sin projektansökan. För att säkerställa att gåvogivarens bidrag används på ett säkert, klokt, ändamålsriktigt och hållbart sätt går ansökan till ett tilldelningsråd som avgör om projektet/aktiviteten uppfyller de krav som finns. Ansökan för aktiviteter och projekt för sociala ändamål skrivs i Word eller motsvarande program. Använd gärna vår mall för ansökan som du hittar här nedanför. Ansökan skickas in till adress hej@lokalahjalpen.se.

Kriterier

För att säkerställa att gåvogivarnas bidrag används på ett säkert och klokt sätt så finns kriterier som måste vara uppfyllda för att en ansökan ska kunna behandlas.

  • Medel som söks ska användas till ändamål lokalt
  • Endast organisationer i form av ideella föreningar får söka
  • Ansökan får endast göras för aktiviteter och projekt för sociala ändamål
  • Ändamålet ansökan riktas mot ska vara i linje med ett eller flera av de Lokala målen
  • Vid ansökan på över 100 000 kr ska organisationen som ansöker vara godkänd av Svensk Insamlingskontroll eller uppfylla motsvarande krav

Dokument

Tilldelning

För att tilldelningen av insamlade medel ska ske på ett korrekt sätt och med så liten risk för eventuella jävssituationer som möjligt finns ett tilldelningsråd. Rådet leds av vår tidigare Västmanlands landshövding och utöver det består rådet av ordförande i Lokala Hjälpen samt representation från näringslivet och det offentliga i Västerås. Beslut om tilldelning samt utdelning av medel sker löpande under året. Utbetalning sker kort efter beslut om tilldelning. Inkomna ansökningar är ej offentliga och tilldelningsrådets beslut kan ej överklagas. Nivå på tilldelat belopp till en organisation beslutas av tilldelningsrådet och behöver inte vara densamma som ansökt belopp. Auktoriserad revisor säkerställer att samtliga medel som samlats in till Lokala hjälpen delas ut till det lokala civilsamhället i Västerås. Tilldelningsrådet har mandat att besluta att medel från ett utdelningstillfälle ska sparas till nästa.

Tilldelningsrådet

  • Minoo Akhtarzand, Ordförande, Tidigare Landshövding Västmanland
  • Björn Nordén, VD, Streamline Studio, Ordförande Lokala Hjälpen -För ett hållbart Sverige
  • Kim Norman, Fotograf, Egen Företagare, Initiativtagare ”Tillsammans för Västerås”
  • Maria Björkman, kulturredaktör på VLT
  • Peter Almroth, Verkställande direktör Sparbankstiftelsen Nya

Uppföljning

För beviljade belopp upp till och med 20 000 kr krävs enkel återrapportering. För beviljade belopp över 20 000 kr krävs en mer omfattande återrapportering vid projekttidens slut. Denna ska innehålla en kort beskrivning av resultatet i förhållande till planeringen samt ekonomiskt utfall. Lokala hjälpen har rätt att kräva återbetalning av utdelade medel om det finns misstanke om att oegentligheter förekommer eller om pengarna inte används för tilldelat ändamål.