Årsmöte 2023

Lokala Hjälpen – För ett hållbart Sverige – Ekonomisk förening
Datum: 30 maj
Tid: 16.00 – 18.00 (c:a)
Plats: Hotel Plaza
Inbjudna: Styrelsen samt medlemmar

Dagsordning:

 1. Val av ordförande vid stämman och dennes anmälan av protokollförare
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
 4. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 5. Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 8. Eventuella arvoden till förtroendevalda
 9. Styrelseval, val av 3–7 ordinarie ledamöter, 0-3 suppleanter
 10. Revisorsval val av en revisor och högst en revisorssuppleant
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Ev övriga frågor
  1. Nya stadgar

Valberedningens förslag årsstämma 2023

Stadgar Lokala Hjälpen Ekonomiska förening 769636-0473

Årsredovisning 2022 769636-0473

Vänligen anmäl dig i länken: https://events.magnetevents.com/Event/lokala-hjalpen-arsmote-2023-53824/

Vi ses!